زندگی خبرنگار سوئدی سوژه‌ی کارگردان ایرانی

  •  زندگی خبرنگار سوئدی سوژه‌ی کارگردان ایرانی
  • ﭘﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن» ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﺒﺎس راﻓﻌﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣبی پس از دریافت پروانه ساخت آﻏﺎز خواهد شد.
  • به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن» روایت ماجرای زندگی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻮﺋﺪی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «اﻣﺎ» اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن به ﮐﺸﻮرش، زندگیش ﺑﺎ دﺧﺘﺮی شرقی و مجروح پیوند می‌خورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش آورده ﺷﺪه است.
  • ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ فیلم ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ: ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ‌ی ساخت از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ‌ﮔﺬراﻧﺪ. تمامی ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ فیلم ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از اروﭘﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و «ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن» ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داشت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ80 درﺻﺪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن می‌گذرد در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺼﻪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﺎچار ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزیگر زن از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان دﻋﻮت به همکاری ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
  • ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن» ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داستان ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل‌ﻫﺎی 2001 ﺗﺎ 2003 اﺗﻔﺎق ﻣﯽ‌اﻓﺘد.
  • «ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن» اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌شود؛ او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ علاوه بر دﺑﯿﺮی ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﻢ رواﯾﯽ «ﺑﺎزﮔﺸﺖ» در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی، ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 

which_wordpress_blog: 
12https://bookreviewportal.wordpress.com/?p=167|||142423801!!!https://thisisapersianblog.wordpress.com/?p=44|||144870472!!!https://thisisablogtolinktoallsites.wordpress.com/?p=44|||144870592!!!https://thisiseghtesadnewssite.wordpress.com/?p=40|||144870711!!!https://thisisablogforeghtesadnewssite.wordpress.com/?p=40|||144870800!!!https://thisisablogforeghtesadnewsweb.wordpress.com/?p=48|||144870855!!!https://thisisawebsiteforeghhtesadnews.wordpress.com/?p=53|||144870970!!!https://thisisawebsiteforeghtesadnewssite.wordpress.com/?p=45|||144871015!!!https://thisisamohsenwebsite.wordpress.com/?p=48|||144871155!!!https://thisisanamirhoseinblog.wordpress.com/?p=45|||144871190