آیا امکان بارداری بلافاصله پس از پایان قاعدگی وجود دارد؟

هرچند احتمال آن زیاد نیست اما غیر من هم نیست تخ گذاری معمولا تا روز پیش از پریود بعدی اتفاق می د بنابراین این مسئله دقیقا گی به این دارد که طول دوره شما چند روزه است و قاعدگیتان چند روز طول می کشد در طول پریود همیشه یک تخ آماده می شود تا در سیکل آینده آزاد شود و از آنجائی که زمان بالغ شدن تخها در این دوره با هم متفاوت است،نمی توان برای آزاد شدن آن ها دقیقا یک روز خاص را تعیین کرد اگر سیکل شما روزه است ، تا روز پس از اولین روز قاعدگی،تخ گذاری می کنید و اگر پریودتان روزه باشد حدود پنج روز پس از تمام شدن آن، تخ گذاری اتفاق می د چنانچه در پایان قاعدگی نزدیکی داشته باشید و فرض کنیم که اسپ می تواند حدود هفت روز زنده بماند، آنگاه اگر تخ گذاری شما کمی زودتر از همیشه اتفاق بیفتد اان بارداری وجود خواهد داشت اگر سیکلتان کوتاه باشد ،مثلا روزه، در این صورت تخ گذاری به فاصله کمتری از پایان پریودتان خواهد بود و در صورت نزدیکی در آخر قاعدگیتان، اان بارداری بیشتر می شود ضمنا،در محاسبه سیکل توجه داشته باشید که لکه بینی میان پریود ها را ،که اغلب طبیعی است،نباید با خونریزی قاعدگی اشتباه بگیرید


آیا امکان بارداری بلافاصله پس از پایان قاعدگی وجود دارد؟